VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1) Platnosť všeobecných obchodných podmienok

a) Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Car Care s.r.o., ďalej len „predávajúci“ a zákazníkmi firmy Car Care s.r.o., ďalej len „kupujúci“. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.

b) Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

c) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

2) Objednávka a uzavretie zmluvy

a) Podklady priložené k ponukám, ako sú špecifikácia výrobkov a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich predávajúci neoznačí výslovne ako záväzné.

b) Objednávky predkladá kupujúci predávajúcemu formou písomnou – osobne, faxom alebo elektronicky, napr. e-mailom.

3) Ceny

a) Rozhodujúce sú ceny potvrdené písomnou formu kupujúcemu po jeho záväznej písomnej objednávke u predávajúceho. Cenníky ako aj všetky ponuky sú iba informatívneho charakteru, ceny v nich uvedené nie sú preto záväzné. Pokiaľ nie sú ceny uvedené v zmluve alebo záväznej objednávke, platí vždy aktuálne fakturovaná cena pri dodávke tovaru alebo služieb. Pri predaji tovaru alebo služieb s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne alebo ústnou dohodou odsúhlasí kupujúci.

b) Aktuálne cenníky a ceny tovaru predávaného vo firemnej predajni, elektronickom obchode a sú k dispozícii priamo na predajni alebo na telefónnych číslach uvedených v kontakte.

c) Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, kúpnou cenou sa rozumie cena z predajne resp. zo skladu predávajúceho.

4) Platobné podmienky

a) Platba kupujúceho za dodávku tovaru a služieb predávajúceho sa uskutoční ako: platba v hotovosti (vrátane platby na dobierku prepravnou službou), platba prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti, platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej resp. „pro-forma“ faktúry.

b) Vo všetkých prípadoch pre platbu vopred platí, že objednanie, odber resp. dodanie tovaru kupujúcim je možný až potom, čo bude čiastka vo výške fakturovanej resp. kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení je kupujúcemu doručený riadny daňový doklad. Iba na základe špeciálnej písomnej dohody môže predávajúci akceptovať i potvrdenie o prevode platby, napr. originál výpisu z bankového účtu kupujúceho s uvedenou platbou.

c) Pri platbe na faktúru s uvedenou dobou splatnosti je stanovená táto doba štandardne na 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní, pokiaľ nebola táto doba s kupujúcim osobitne inak dohodnutá.

d) V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania je povinný zaplatiť zmluvné úroky z omeškania vo výške 0,03% za každý deň meškania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

e) V prípade, že kupujúci s platbou faktúry mešká dlhšie ako 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní, je predávajúci oprávnený doposiaľ nedodaný ostatný tovar zadržať a dodať ho iba proti platbe vopred alebo pri poskytnutí záruky, ktoré sú pre predávajúceho prijateľné.

f) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je kupujúci povinný prvé platby za tovar alebo poskytnuté služby realizovať platbou vopred alebo v hotovosti.

g) V prípade objednávania špecifického tovaru, ktorý by bol špecifikovaný po Vašej objednávke a po následnom telefonickom kontakte od predávajúceho, môže predávajúci žiadať o finančnú zábezpeku vo výške 50% z celkovej ceny tovaru. Pri neprevzatí takto objednaného tovaru, finančná zápezpeka prepadá v prospech predávajúceho a nie je ju možné žiadnou cestou vymáhať ani žiadať späť.

5) Dodacie podmienky

a) Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo písomného potvrdenia objednávky od kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy.

b) Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.

c) Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu z tej istej zmluvy.

d) Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou.

e) Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci iba na základe písomnej dohody resp. písomného vyžiadania klientom. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky (rozhodnutie ostáva predávajúcemu).

f) Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej spoločnosti, kuriérom, prípadne pošty.

g) Osobný dovoz tovaru k zákazníkovi sa uskutočňuje prostredníctvom obchodníkov resp. zamestnancov predávajúceho. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli (neplatí v prípade uznanej reklamácie).

h) Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.

6) Omeškanie z prevzatia zaplateného tovaru

a) Pokiaľ je pri dohodnutom osobnom odbere zaplatený tovar neprevzatý viac než 5 (slovom: päť) pracovných dní oproti dohodnutému termínu, je predávajúci oprávnený uskladniť predmet dodávky na riziko a náklady kupujúceho.

b) Po dobu trvania omeškania s odberom tovaru zaplatí kupujúci predávajúcemu ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov mesačný paušál vo výške 3% z hodnoty neodobraného tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

c) Po uplynutí jedného (1) mesiaca je tovar odoslaný kupujúcemu na jeho udanú dodaciu adresu.

7) Množstvo dodaného tovaru

a) Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne alebo telefonicky oznámené predávajúcemu najneskôr do 48 (slovom: štyridsaťosem) hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, faxová správa alebo potvrdená mailová správa.

b) V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim vo firemnej predajni je kupujúci povinný predávajúceho ihneď upozorniť na rozdiely v množstve dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru, než je uvedené v bode 7a), nebudú predávajúcim akceptované

8) Predchádzanie rizika vzniku škody na tovare

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade poškodenia obalu je nutné tovar skontrolovať pri prevzatí. Za prípadné škody je zodpovedný prepravca alebo doručovacia služba.

9) Podmienky pri aplikácii/montáži a užívaní tovaru:

a) Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, je nutné vykonať aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži). Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

b) Pri svetelných produktoch (predné svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá, atď.) je nutné pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón, atď.) zatesniť všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu.

c) Niektoré produkty v sortimente predávajúceho podliehajú ustanoveniam vyhlášky č. 725/2004 MDPaT ako aj neskorších doplnení a zmien vyhlášky č. 578/2006 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR. Tovary, ktoré tieto nariadenia (atesty, certifikačné schválenia, atď.) nespĺňajú, je možné užívať iba mimo verejných komunikácií napr. v motoristickom športe (tu podliehajú produkty iným predpisom ako napr. FIA atď.) alebo iných uzatvorených akciách a podujatiach.

d) Náklady spojené s montážou/aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

10) Storno objednávky

a) Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

b) Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily atd.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

11) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás písomnou formou, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí resp. že žiadate o výmenu/náhradu tovaru za iný.

- Ak ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho späť spolu s Vašou žiadosťou, dokladom o kúpe a prevzatí na našu adresu prevádzky a to za nasledujúcich podmienok:

a) tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

b) tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený

d) tovar musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

- V opačnom prípade sa účtuje v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka manipulačný poplatok vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a poplatok až 30% za znovuzriadenie resp. prípravu tovaru do predaju schopného, sto percentného stavu.

- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám v prípade finančnej kompenzácie peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom dodaní tovaru na našu adresu.

- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

- V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na základe neopraviteľnej škody výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá chyba alebo 4x rôzna chyba potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby) je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal ku vzťahu predmetného výrobku.

12) Výhradné vlastníctvo

a) Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

b) Tovar, ktorého uhradenie bolo dohodnuté platbou prevodom alebo v hotovosti na základe faktúry alebo zmluvy s udanou dobou splatnosti, je možné predať ďalším subjektom iba s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho.

c) V momente keď sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny za tovar, je predávajúci oprávnený zobrať si tovar späť. Kupujúci má povinnosť umožniť mu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru, pokiaľ ho predávajúci k tomu vyzve.

d) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nie je kupujúci oprávnený prevádzať na tretie osoby záväzky vyplývajúce pre neho z uzatvorených zmlúv resp. iných právoplatných dokumentov medzi kupujúcim a predávajúcim.

13) Práva zo záruky/reklamácia

a) Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

b) Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru chyba, je kupujúci oprávnený tento nedostatok v záručnej dobe reklamovať.

c) Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, osobne u obchodníka, ktorý tovar predal, alebo zaslaním na adresu firmy alebo inú adresu určenú predávajúcim. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe, ktorý v kópii priloží k reklamovaného tovaru.

d) V prípade reklamácie je kupujúci povinný k reklamovanému tovaru priložiť písomný presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.

e) Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním produktov. Presné podmienky určuje reklamačný poriadok predávajúceho.

f) Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím, inštaláciou resp. montážou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (ak je súčasťou dodávky) a zo spôsobov bežne používaných.

g) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. h) Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.

i) Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, ktorá k prevedeniu zásahu nebola výslovne predávajúcim zmocnená.

j) Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 (slovom: tridsať) dní od prevzatia reklamácie.

k) V zvlášť zložitých prípadoch, keď vybavenie vyžaduje odborné posúdenie reklamovaného tovaru či služby, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu, v ktorej rozhodne o reklamácii.

l) Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví produkt bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

m) Ostatné podmienky, výluky a postupy pri likvidácii reklamácii (záručných a ostatných) sú uvedené resp. stanovené v najaktuálnejšom platnom reklamačnom poriadku predávajúceho.

14) Oprávnenie konať za kupujúceho

Všetky úkony za kupujúceho, z ktorých vyplývajú akékoľvek záväzky u predávajúceho, môže vykonávať iba osoba k tomu zmocnená, štatutárny orgán kupujúceho a ďalšie osoby, ktoré sú oprávnené ku konaniu. Ostatné osoby môžu za kupujúceho takto konať iba na základe písomnej plnej moci, ktorú pri konaní za kupujúceho predložia.

15) Zachovanie mlčanlivosti

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

16) Autorské práva

Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.

17) Ochrana a uchovania dát

Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu (interné štatistiky a iné monitorovania) dáta o kupujúcom získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúcich od kupujúceho, ako aj od tretích osôb. 18) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

a) V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné pri podpisu kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia na dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.

b) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci a kupujúci pri starostlivosti, ktorú je možné od nich vyžadovať, nemôžu odvrátiť (napr. vojny, povstania, stávky, rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti), ďalej predávajúcim alebo kupujúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.

18) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

a) Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

b) V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok.

c) Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd.

d) Odovzdaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

e) Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01. Januára 2010. Rušia všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky. Spoločnosť Car Care s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Žilina, dňa 01.Januára 2010

>>  späť na hlavnú stránku

spidi.sk © 2010 | all rights reserved

NAJ.sk